Menü Kapat

HAKKIMIZDA

Birliğimiz, 15 Mayıs 2006 yılında kurulmuş olup; 13.06.2010 tarih ve 27610 sayılı resmi gazetede yayınlanan 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu’na istinaden hazırlanan Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında belirlenen görev sorumluluklarını yerine getirmektedir.

AMACIMIZ

Birliğimizin amacı, yerli gen kaynaklarının korunması, gerek yurt dışından ithal edilen, gerek yurt içinde yetiştirilen koyun keçilerin verimlerinin artırılması, soy kütüğü ve ön soy kütüğü kayıtlarını tutulması, ıslah programlarının yürütülmesi, ıslah çalışmaları için temel olacak damızlık koyun keçi, sperma yumurta ve embriyonun; üretimi, yurt içinden tedariki ve/veya yurt dışından ithalatının yapılması, depolanması, dağıtımı ve pazarlanması, suni tohumlama ve biyo- teknolojik hizmetlerin verilmesi, belgelendirilmesi ve bu kayıtlara esas teşkil edecek verim kontrollerinin yapılması, sigorta işlemlerinin yapılması, projelendirme ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, üyelerin eğitimlerinin sağlanması, yayım ve yayın faaliyetlerinin yürütülmesi, araştırma çalışmalarının yapılması, faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla ihtiyaç olan yerlerde şube ve irtibat bürosu açmak, üyeler arasında yarışmalar, müzayede, fuar, sergi ve panayırlar düzenlenmesi, yetiştirilen ırkların tanıtılması, üye ihtiyaçlarının temin ve tedariki ile her türlü üretimin yurt içi ve yurt dışında pazarlanması, ürünlerin değerlendirilmesi için gerekli tesislerin kurulması, kiralanması ve işletilmesi, üyelerinin ulusal ve uluslararası düzeyde temsiliyle ilgili hususlar ile Bakanlık ve/veya merkez birliğinin planlayacağı her türlü hayvan ıslahı çalışmalarını yürütmektir.

BİRLİĞİN GÖREVLERİ

Birlik aşağıda belirtilen görevleri yürütür:

 1. Üyeleri arasında dayanışmayı sağlamak, çıkarlarını korumak, yasa ve yönetmeliklerde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmeleri doğrultusunda faaliyetlerini yönlendirmek,
 2. Üyelerin mesleki eğitimlerini sağlamak, bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla kurs, seminer ve benzeri organizasyonları düzenlemek, eğitim çalışmaları ve araştırmalar yapmak veya yaptırmak, her türlü basılı yayım ve diğer yollarla üyeleri arasında iletişim ve haberleşmeyi sağlamak,
 3. Bakanlıkça merkez birliğine verilen yetkiler doğrultusunda, Bakanlığın kontrol ve denetiminde ön soy kütüğü, döl kontrolü ve/veya ıslah programları faaliyetlerini yürütmek
 4. Üyelerin koyun-keçilerine suni tohumlama ve embriyo transferi vermek, suni tohumlama ile ilgili sperma ve benzeri malzemeleri temin etmek, depolamak, dağıtmak ve pazarlamak,
 5. Yetiştiricilerin damızlık materyal, alet ve ekipman, kaba yem, kesif yem, yem bitkileri tohumlukları ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak, bunları depolamak, dağıtmak ve pazarlamak,
 6. Yurt içinden veya gerekli hallerde yurt dışından sağlanan erkek ve dişi hayvan, sperma. yumurta, embriyo ya da diğer biyolojik materyali kullanarak ıslah programları ile bütünleşen her türlü faaliyet için gerekli kadro ve ekipleri oluşturmak, gerekli hallerde sperma, yumurta, embriyo ve benzeri ıslah materyallerini üretmek için Bakanlık izniyle ya da Bakanlıktan ruhsatlı üretim merkezleri ve laboratuvarlar kurmak ve araştırma kurumlarıyla iş birliği yapmak, bu konudaki bilgileri yetiştiricilere duyurma, kullanımlarına imkan veren sistemler geliştirmek ve bu konuda düzenlemek,
 7. Koyun-keçilerin bakım ve beslenmesi ile ilgili her türlü girdi temini ile teknik ve idari tedbirler almak veya aldırmak,
 8. Üyelerce yetiştirilen damızlık koyun-keçilerin satışını yapmak, satışlarını organize etmek, bunun için müzayede düzenlemek, fuar, sergi ve panayırlar kurmak ve kurulanlara katılmak, yarışmalar tertiplemek, ödüller vermek ve yetiştirilen ırkları tanıtmak,
 9. Yetiştiricilerin ürünlerinin değer fiyatına satışını sağlayacak her türlü pazarlama organizasyonları ve ürün işleme kurmak, kiralamak ve işletmek,
 10. Damızlık koyun-keçiler ve işletmeleri ile ilgili her türlü sigorta hizmetlerini yapmak veya yaptırmak,
 11. Kredi temini konusunda çalışmalarda bulunmak,
 12. Kuruluş amacı ile ilgili ihtiyaç duyulan araştırmaları yapmak veya yaptırmak,
 13. Koyun- keçiciliğin geliştirilmesi amacıyla gerekli tesisleri kurmak, tesislere ortak olmak, işletmek, gerektiğinde bu işler için tüm hisseleri birliğe ait olmak üzere şirket ve/veya iktisadi işletme kurmak,
 14. Merkez birliğinin birliğe tahsis etmiş olduğu sayıda genetik materyali temin etmek ve üye işletmelerde kullanmak veya kullandırmak,
 15. Kayıt sistemi ve verim kayıtları için gerekli girdileri merkez birliği aracılığı ile tedarik etmek kullanmak ve/veya kullandırmak,
 16. Faaliyet alanı ile ilgili olarak üyelerinin ihtiyaçlarına yönelik iş ve işlemler ile danışmanlık ve projelendirme hizmetlerini vermek,
 17. Üyelerinin üretmiş olduğu her türlü ürünü yurt içi ve yurt dışında pazarlamak, üyelerinin ihtiyaç duyduğu her türlü girdiyi yurt içi veya yurt dışından temin etmek,
 18. Islah amaçlı olarak yapacağı genetik materyal temininde Bakanlığın yayınlayacağı talimatlar uymak,
 19. Çalışma konuları ile ilgili merkez birliğine ve diğer örgütlere üye olmak,
 20. Birlik tüzel kişiliği adına faaliyet alanı ile ilgili proje hazırlamak ve uygulamak,
 21. Birliğin çalışmalarını yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak, mevcut gelişmeleri izlemek amacıyla ulusal ve uluslar arası kongre, sempozyumu ve toplantılar düzenlemek veya ulusal ve uluslar arası kongre, sempozyumu ve toplantılara katılmak ve gelişmeleri üyelerine aktarmak